Legislatíva

ČÍSLO PREDPISU NÁZOV PREDPISU
182/1993 Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
17/2007 Zákon o kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi
699/2004 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
548/2008 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov
508/2009 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 240/ 2016  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
657/2004 Zákon o tepelnej energetike
142/2000 Zákon o metrológii
152/2005 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
283/2010 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
121/2002 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
443/2010 Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
401/2007 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol