Informácie k vyúčtovaniu

Ročné vyúčtovanie je správca povinný vykonať podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pravidelne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka.

Vyúčtovanie sa zvyčajne rozdeľuje na dve časti. V prvej sa vyčísľujú platby za služby spojené s bývaním. A v druhej ide o vyúčtovanie fondu opráv a údržby.

Každé vyúčtovanie musí tiež obsahovať prehľad platieb s dátumom úhrady vlastníka.

Položky pri službách

Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním obsahuje nasledovné položky:

 • Teplo na vykurovanie
 • Teplo na ohrev TÚV
 • Vodné stočné - SV
 • Vodné stočné – TÚV
 • Osvetlenie spoločných priestorov
 • Stočné – dažďová voda
 • Havarijná služba
 • Výťah
 • Poistenie bytového domu
 • Upratovanie
 • Poplatok za výkon správy

Teplo na vykurovanie

Teplo na vykurovanie je jedna z najvyšších položiek vo vyúčtovaní. Do nákladov na teplo (pri bytovom dome s vlastnou kotolňou) sa okrem faktúry za dodané množstvo plynu (alebo iné palivo) môžu zarátavať aj poplatky za obsluhu kotolne, náklady za vykonanie revízií, elekrická energia a prípadne ďalšie náklady súvisiace s vykurovaním.

Vyúčtovanie nákladov za teplo na vykurovanie sa riadi vyhláškou č. 630/2005, kde teplo je možné rozpočítať nasledovnými spôsobmi:

 • Podľa plochy bytu, teda podľa m2: celkové náklady za teplo sa vydelia celkovými vykurovanými m2 v dome čím sa zistí cena tepla za 1 m2. Následne sa cena vynásobí plochou bytu vlastníka.
 • Podľa obostavaného priestoru, čiže podľa m3: ak majú jednotlivé byty rozdielnu konštrukčnú výšku.
 • Podľa pomerových meračov tepla: Pokiaľ vlastníci majú namontované a funkčné pomerované merače tepla, náklady za teplo sa rozdeľujú na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka sa rozpočítava podľa plochy bytu a spotrebná složka podľa nameraných hodnôt na pomerových meračoch tepla. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná 40 % z celkových nákladov za dodané teplo, ak sa vlastníci nedohodnú inak.

Zároveň vlastníci si môžu zvoliť aj určenie koeficientu za nepriaznivú polohu miestnosti. Ide napríklad o prízemné byty, rohové byty alebo byty pod strechou. Viac vo vyhláške č. 630/2005, § 7 ods. 6.

Teplo na ohrev TÚV

Náklady na ohrev TÚV sa podobne ako teplo rozpočítavajú na spotrebnú a základnú zložku. Základná zložka tvorí 10 % a spotrebná 90 % z celkových nákladov. Základná zložka sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetky byty v dome. Spotrená zložka sa vypočíta pomerom nameranej spotreby k celkovým nákladom.

Vodné stočné – SV a TÚV

Vodné a stočné SV a TÚV je rozúčtované na základe spotreby ukazujúcej na meradle. Vyúčtovanie by malo obsahovať výrobné číslo meradla, počiatočný stav a konečný stav meradla za daný rok. Ak správca dlhšie spravuje bytový dom, tak na vyúčtovaní je potrebné graficky alebo písomne porovnať spotrebu oproti predchádzajúcim rokom.

Osvetlenie spoločných priestorov a výťah

Náklady na osvetlenie spoločných priestorov a elektrinu za výťah sú rozúčtované podľa počtu náhlasených osôb v domácnosti. Vlastníci sa na domovej schôdzi môžu dohodnúť, že náklady za elektrinu za výťah vlastníkom na prízemí nebudú účtované. No náklady na opravy a údržbu výťahu sú hradené z fondu opráv a údržby, pretože výťah je súčasťou stavby a vlastníctvom všetkých vlastníkov.

Stočné – dažďová voda a poistenie domu

Celkové náklady na dažďovú vodu a poistenie domu sú rozrátane podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.

Havarijná služby a upratovanie

Havarijná služba a náklady za upratovanie sa rozpočtítavajú rovnakým dielom medzi všetky byty v bytovom dome.

Poplatok za výkon správy

Výška poplatku za výkon správy je zaúčtovaná na základe zmluvy o výkone správy.

Vyúčtovanie Fondu opráv a údržby

Vyúčtovanie FoaÚ obsahuje nasledovné položky (ak nie sú zarátané v službách):

 • Všetky povinné revízie, dané zákonmi a vyhláškami.
 • Poplatky za znečitenie ovzdušia.
 • Bankové a poštovné poplatky.
 • Opravy vykonané na bytovom dome počas roka.
 • Údržba bytového domu.
 • Zimná údržba a úprava zelene.

Vyúčtovanie Fondu opráv a údržby musí, okrem vyššie uvedených položiek, obsahovať aj začiatočný zostatok účtu, príjmy, výdavky a konečný zostatok účtu.

Pozn.: Jednotlivé položky je možné vyúčtovať aj inak. Konkrétny spôsob závisí od rozhodnutia samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.