Ako zmeniť správcu?

Získali ste lepšie služby za menej peňazí výmenou mobilného operátora? A čo prenesením účtu do inej banky? Máte lacnejšiu zákonnú poistku za auto, lebo ste zmenili poisťovňu? A prečo neskúsiť získať lepšie služby výmenou lenivého správcu bytového domu, ktorý doslova dedí vlastníkov vášho paneláku ešte od čias socializmu?

Zákazník je pán?

Vlastníkov bytov, ktorí sú nespokojní so správcom bytového domu, je mnoho. Iba málokedy však svoju nespokojnosť riešia zmenou správcovskej spoločnosti. A to ani vtedy, keď sa zodpovedným pracovníkom nevedia celé dni ani len dovolať. No práve preto si tradiční správcovia môžu svoj ľahostajný prístup dovoliť. Tak ukážte, že zákazník je pán! Zmena nie je až taká zložitá.

Prvý krok: Zvolanie schôdze

Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.

Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v bytovom dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia.

Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.

Druhý krok: Odvolanie správcu

Na odvolanie správcu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Výpovedna lehota je podľa §8a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tri mesiace, ak sa vlastníci v zmluve o výkone správy nedohodli inak.

Tretí krok: Doručenie výpovede

Po zhromaždení je potrebné starému správcovi doručiť výpoveď spolu so zápisnicou zo schôdze vlastníkov. Počas výpovednej lehoty je potrebné správcovi oznámiť meno a kontaktú adresu nového správcu.

Odovzdanie dokumentácie

Ak starý správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

Prevod peňazí

Ďalej správca musí previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva. Ak správca najneskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom, je povinný zaplatiť na účet domu založený novým správcom alebo spoločenstvom úroky z omeškania.