SADZOBNÍK

 

cien o poskytovaní nadštandardných služieb nezahrnutých v zmluve o výkone správy

Ceny sú uvedené vrátane DPH (20%) a platné od 1.8.2017

 

1. čiernobiela kópia

Suma v EUR

a) formát A4 jednostranne

1,50 €

b) formát A4 obojstranne

3,00 €

 

2. tlač z počítačovej tlačiarne

Suma v EUR

a) formát A4 jednostranne

1,50 

 

3. poštové poplatky (upomienky, výzvy)

Suma v EUR

2,00 €

 

 

4. Potvrdenia

 

a) vydanie stanoviska k stavebným úpravám

 

 

 

3,50 €

 

   b) potvrdenie veku domu od kolaudácie

 

3,50 €

 

c)

1. potvrdenie správcu pre Katastrálny úrad, že predávajúci vlastník bytu nemá pohľadávky

 

2. prevod novej zmluvy (platí nový vastník)

 

 

15€

 

 

15€

 

d) kontrolný odpočet pomerových meračov v bytoch a NP vykonaný 

    správcom nesúvisiaci s ročným vyúčtovaním

 

3,00 €/ merač

 

e) spracovanie výberu z projektovej dokumentácie + vyhotovenie počtu kópií

 

2,00 € +cena kópií

(počet ks x 1,50€)

f)  vyhotovenie výpočtového listu (zálohového predpisu) na vlastnú    žiadosť

3,00 €

 

 

5.

Vypracovanie zmluvy a výpočtového listu (zálohového predpisu) o

 

nájme spoločných a nebytových priestorov

 

Suma v EUR

 

a) na nepodnikateľské účely

15,00 €

b) na podnikateľské účely

30,00 €

 

 

6. Pokladničný poplatok - za úhradu nájomného

                                           - za výber v hotovosti z pokladne

1,00 €

1,00 €

 

 

7. Vybavovanie a spracovanie dokladov mimo stránkové hodiny

7,00 €

 

 
 

8.

 

  a) Účasť zástupcu správcu na schôdzi vlastníkov bytov a NP, na výborovej schôdzi zástupcov vlastníkov

 

(okrem schôdze zabezpečovanej správcom 1x ročne podľa Zákona č.182/1993 Z.z. a neskorších predpisov)

 

 

 

b) Poplatok za písomné hlasovanie organizované správcom

 

 

15,00€ za osobu / hod

 

 

 

 

30,00 €

 

 

9.

Spracovanie dokladov a zabezpečenie poskytnutia úveru na realizáciu

investičného projektu pre dom

 

2% z výšky poskytnutého

úveru

 

10.

Spracovanie dokladov a zabezpečenie poskytnutia štátnej dotácie na

 

odstránenie systémových porúch a zateplenie panelových domov

 

2% zo zmluvne pridelenej

štátnej dotácie a skutočného investičného nákladu na zateplenie

 

 

 

11. Potvrdenie tlačiva na príspevok na bývanie

2,00 €

 

 

 

12. Vydanie kópie Zmluvy o výkone správy

 

5,00 €

 

 

 

Úhrady za služby v bodoch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žiadateľ zrealizuje prostredníctvom:

- pokladne BPP, s.r.o. v hotovosti

- náklad v bode 3 sadzobníka bude zúčtovaný na konto vlastníka ako záväzok voči vlastníkom až do jeho úhrady

- náklady na služby v bodoch 9 a 10 budú uhradené na základe zmluvy správcu a vlastníkov bytov a NP po vystavení faktúry správcom