Oznámenie vlastníkom o zmene spôsobu rozúčtovania tepla v zmysle vyhl.240/2016 Z.z.

05.01.2017 12:59

Oznamujeme vlastníkom, že v zmysle vyhlášky 240/2016 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla dochádza k zmene rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

TUV: Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 20 % a spotrebná zložka 80 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania. Zmena oproti pôvodnej vyhláške spočíva v zmene pomeru základnej a spotrebnej zložky z 10/90 na 20/80 s tým, že v pôvodnej vyhláške bolo možné vlastníkmi tento pomer zmeniť na schôdzi vlastníkov. Novelou vyhlášky už nie je možné tento pomer meniť.

TEPLO: Pomer základnej a spotrebnej zložky ostáva nezmenený oproti pôvodnej vyhláške. §7, odst 1, vyhlášky 240/2016 „Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá na meranie tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov  a nebytových priestorov nedohodnú inak.“

 

 

O ČOM MÔŽU ROZHODNÚŤ VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

A) V objekte rozpočítavania nie sú zapojené pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá na meranie tepla u konečných spotrebiteľov

a) Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu dohodnúť na inom spôsobe rozpočítavania nákladov na dodané teplo na vykurovanie spoločných priestorov.

b) Rozpočítavanie nákladov na dodané teplo na vykurovanie bytov a nebytových priestorov sa vykoná podľa vyhlášky.

Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, cez ktoré prechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom, náklady za dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 30 % a spotrebná zložka 70 % z celkových nákladov a tento pomer nie je možné zmeniť.

B) V objekte rozpočítavania sú zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá na meranie tepla u konečných spotrebiteľov Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu dohodnúť, že pri rozpočítavaní dodaného tepla na vykurovanie sa

a) nebude uplatňovať pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov 60 % : 40 %, ale iný pomer, a to bez obmedzenia,

b) nebudú uplatňovať korekcie, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru, podľa prílohy č. 2 vyhlášky a môžu určiť iné korekcie a ich hodnoty,

c) náklady na dodané teplo do spoločných priestorov nebudú rozpočítavať podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch a určiť iné pravidlá rozpočítavania týchto nákladov.

C) Nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nadobúda účinnosť 1. januára 2017 a podľa nej sa bude postupovať pri rozpočítavaní za rok 2017. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov majú v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schválené iné pravidlá rozpočítavania (v rozsahu povolenom touto vyhláškou), tieto ostávajú v platnosti. Neskoršie (v priebehu roka 2017) schválené zmeny sa budú môcť uplatniť až pri rozpočítavaní za rok 2018.

D) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov chcú pri rozpočítavaní za rok 2017 použiť iné pravidlá rozpočítavania (v rozsahu povolenom touto vyhláškou), ako majú schválené v súčasnosti, musia byť odchýlne pravidlá schválené v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov najneskôr do 31.12.2016, pretože zmenené pravidlá nemôžu mať spätnú účinnosť. Neskoršie (v priebehu roka 2017) schválené zmeny sa budú môcť uplatniť až pri rozpočítavaní za rok 2018.

E) Rozpočítavanie množstva tepla dodaného na prípravu TÚV za rok 2017 sa musí vykonať podľa vyhlášky 240/2016 Z. z. a vlastníci bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania nemôžu meniť pravidlá rozpočítavania stanovené v tejto vyhláške. Rozpočítavanie za rok 2016 sa vykoná podľa pôvodnej vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v znení vyhlášky ÚRSO č. 358/2009 Z. z. a pravidiel už schválených vlastníkmi.